Geen producten (0)

Opleidingsreglement Bianca’s Nail Design.

1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Bianca’s Nail Design als Opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven. 2. Lesdagen Alle lessen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur met drie kwartier lunchpauze, tenzij anders is aangegeven. Tijdens de lesdagen krijgt u en eventueel uw model van ons een lunch aangeboden. De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen. Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven. Het is tot 10.30 uur toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de cursus. Na 10.30 uur is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om de cursus in te halen. 3. Inhalen van de cursussen De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient voor aanvang van de opleiding bij de Bianca’s Nail Design schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. Bij meer dan 1 verschoven lesdag per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad € 25,- administratiekosten berekend. Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen via email adres cursus@magneticnaildesign.com. Bianca’s Nail Design is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan u medegedeeld.

4. Lesgeld 4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de Basis opleiding, dient u zich schriftelijk aan te melden en een aanbetaling te voldoen op de eerste lesmodule. Zonder deze aanbetaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur en een Ideal link voor betaling van de opleiding. Middels deze link dient u de betaling van de opleiding te voldoen, uiteraard kan dit ook middels overmaking. U ontvangt na betaling een betalingsbevestiging. 4. b. Het lesgeld dient 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan door middel van een Ideal betaling. Bianca’s Nail Design behoudt zich het recht voor om bij annulering vóór aanvang van de cursus 10% van het lesgeld in te houden in verband met administratiekosten. Bianca’s Nail Design behoudt zich het recht voor om bij annulering na aanvang van de cursusdag 50% van het lesgeld in te houden in verband met administratie- en annuleringskosten. 4.c. Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten met in acht name van punt 4a. 4.d. Het lesgeld, dient op tijd (voor aanvang van de cursus) op de rekening van Bianca’s Nail Design te zijn bijgeschreven. Bij het niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigd bedrag/termijn, zal het na één herinnering, direct uit handen gegeven worden, met alle kosten van dien voor de nalatige debiteur. Het resterende bedrag van de gehele cursus zal aan u berekend gaan worden.

5. Lespakketten Bianca’s Nail Design heeft voor diverse modulen lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt. De lespakketten ontvangt u, na betaling, op de 1e lesdag van een module. Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen tenzij anders is aangegeven in de bevestigingsbrief. U dient uw naslagwerk, pen en papier mee te nemen.

6. Modellen U bent zelf verantwoordelijk voor uw modellen.Bianca’s Nail Design kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat u niet onverhoopt zonder model komt te zitten.

7. Docenten Docenten van Bianca’s Nail Design zijn ervaren nagelstylisten. Zij krijgen een uitgebreide didactische training. Alle docenten werken volgens dezelfde methode. Mocht u onverhoopt een andere docent krijgen, dan is de continuïteit van de lesmethode gewaarborgd.

8. Vooropleiding Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst en thuis de praktijk veel oefent.

9. Examen Het examen wordt ongeveer vier maanden na de laatste lesdag afgenomen. De Magnetic Nail Academy organiseert meerdere malen per jaar landelijke examens. 10. Studiefinanciering Voor de opleiding van nagelstyling aan Bianca’s Nail Design is geen studiefinanciering mogelijk. Indien u zich op advies van een uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het UWV of het RBO.

11. Certificaat Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons per techniek een deelcertificaat. Wanneer u alle techniekmodules succesvol heeft afgesloten, ontvangt u, na overlegging van de reeds behaalde deelcertificaten bij uw laatste examen automatisch het Magnetic Nail Academy diploma Basis Nagelstylist. Na met goed gevolg afronden van een applicatiecursus ontvangt u een officieel certificaat van deelname.

12. Klachtenprocedure Als u ontevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening van Bianca’s Nail Design geldt onderstaande klachtenprocedure. Deze procedure heeft tot doel om, indien er uwerzijds sprake is van ontevredenheid over de opleiding van Bianca’s Nail Design c.q. klachten daaromtrent, de relatie tussen u en ons te herstellen en eventuele klachten op te lossen. Deze procedure heeft dus met name betrekking op klachten met betrekking tot workshops en cursussen georganiseerd door Bianca’s Nail Design. De bij deze procedure betrokken personen en instanties zijn dus u, de klant, de Bianca’s Nail Design, het opleidingscentrum en de daarbij betrokken leraren. Iedere klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en wel door de mevr.B de Jong-Schrieken. Klachten kunnen worden ingediend door een mail te sturen aan bianca@biancasnaildesign.nl of per post naar J.A.de Boerstraat 41 1751CL Schagerbrug. Na binnenkomst van de klacht ontvangt u per ommegaande een ontvangstbevestiging van de Bianca’s Nail Design. Klachten dienen binnen 10 dagen nadat het feit van de klacht is geconstateerd aan Bianca’s Nail Design gemeld te worden. Iedere klacht dient voorzien te zijn van de contactgegevens van de klager (naam, adres, woonplaats, telefoon). Bianca’s Nail Design neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens geeft de Bianca’s Nail Design aan wanneer de klager een reactie van de zijde van Bianca’s Nail Design kan verwachten. Bianca’s Nail Design registreert de klacht en informeert eventuele overige betrokkene(n) c.q. neemt contact op met deze overige betrokkene(n) en vraagt om een schriftelijke reactie. Op basis van de informatie verzameld zal Bianca’s Nail Design een voorstel formuleren en dit aan de klager mede delen. Klachten zullen in principe binnen een termijn van 3 maanden worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om de klacht te kunnen onderzoeken dan zal de klager daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 2 weken in kennis worden gesteld. Er zal dan tevens een aangegeven worden wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

13. Privacy Persoonsgegevens Bianca’s Nail Design gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. Bianca’s Nail Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Bianca’s Nail Design verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14. Aansprakelijkheid 1. Bianca’s Nail Design is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen. 2. Bianca’s Nail Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bianca’s Nail Design is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 3. Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. 4. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

15. Beschadiging en diefstal 1. Bianca’s Nail Design heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt. 2. Bianca’s Nail Design meldt diefstal altijd bij de politie.

16. Aanvullende bepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Bianca’s Nail Design.